Hae tästä blogista

lauantai 30. elokuuta 2008

Tohtori Sundqvistilla on asiaa - Osa I

Haaraketjuiset aminohapot hyödyllisiä urheilijoille

Christer Sundqvist, FT

Leusiini, isoleusiini ja valiini ovat ihmiskehon luonnolliset haaraketjuiset aminohapot ja muodostavat noin kolmasosan lihaksen proteiineista. Näitä amino­happoja käytetään rakennusaineina lihaksissa, mutta niistä saadaan myös suoraan energiaa lihasten käyt­töön. Leusiini (ja osittain isoleusiini) voidaan muuttaa asetyylikoentsyymi-A:ksi ja näin hapettaa [”polttaa”] suoraan luustolihaksissa. Haaraketjuiset aminohapot voivat luovuttaa lihaksessa aminoryhmän pyruvaatille, jolloin muodostuu alaniinia, joka kulkeutuu mak­saan glukoosin muodostukseen. Maksan ulkopuolella haaraketjuisten amino­happojen aminotransferaasi tekee niistä vastaavia ketohap­poja. Haaraketjuisten alfa-ketohap­pojen dehydrogenaasi­kompleksi lyhentää oksidatiivisella dekarboksylaatiolla molekyyliä yhdellä hiilellä ja liittää sen sitten koentsyymi A:han.

Haaraketjuiset aminohapot ovat tärkeitä energianlähteitä pitkäkestoisissa aerobisissa liikuntasuorituksissa. Pyöräilykilpailun aikana lihasglykogeenin huvetessa haara­ketjuisia aminohappoja on todettu siirtyvän verestä lihaksiin poltettavaksi. Veren BCAA-pitoisuuden pieneneminen voi johtaa serotoniinin lisääntyneeseen tuotantoon aivoissa. Serotoniinipitoisuuden kasvaminen puolestaan voi olla osasyy fyysisen ja psyykkisen uupumuksen ilmenemiselle pitkäkestoisissa suorituksissa. Teoriassa BCAA-valmisteen nauttiminen voi siis parantaa pitkäkestoista urheilusuoritusta ylläpitämällä veren BCAA-tasoa ja estämällä serotoniinin muodostusta aivoissa. BCAA:n nauttiminen vähentää aminohappo tryptofaanin pääsyä ai­voihin, jolloin väsymystä aiheuttavan serotoniinin synteesi vähenee. BCAA:n ja psyykkisten te­kijöiden välille onkin löytynyt yhteyksiä tutkimuksissa.

Koska lihasglykogeenivarastojen hu­peneminen kiih­dyttää BCAA:n hapetusta, on tärkeää mak­simoida glyko­geenivarastot ennen suoritusta ja nauttia hiili­hydraatteja pitkäkestoisen suorituksen aikana, jotta BCAA:n käyttö energian­lähteenä voitaisiin minimoida ja serotoniinituotanto pysyisi kurissa. Riittävästi hiilihydraatteja nautti­malla aikaansaadaan mahdollisesti sama vaikutus kuin BCAA-val­misteella, ja huomattavasti edullisemmin ja luonnollisem­min. BCAA:n on myös ajateltu estävän ylirasittumistilan eli ns. ylikunnon syntyä. BCAA-lisä nimittäin estää plasman glutamiinipitoisuuden vähenemistä ja parantaa vastustuskykyä pitkäkestoisissa liikuntasuorituksissa. Glutamiinitason on puolestaan ajateltu liittyvän ylikunnon syntyyn. Teoria on mielenkiin­toinen, mutta vaatii vielä lisäselvityksiä.

Haaraketjuisten aminohappojen hajotuksessa syntyy väli­tuotteita trikarboksyylihappokiertoon ja tästä syystä niiden saannista voi olla myös hyötyä, koska on esitetty, että yksi syy väsymykseen liikunnan aikana on juuri näiden välituot­teiden vähentyminen lihaksista. BCAA:n saan­nilla voi olla myös suojaava vaikutus lihaksen glykogeenin kan­nalta, kun lihaksen glykogeenivarastot ovat vähentyneet.

Melko varmaa on, että urheilija joka haluaa välttää lihasten koon ja voiman vähenemistä erityisen rasittavan voi­maharjoittelujakson aikana, hyötyy haaraketjuisten aminohappojen käytöstä, joskaan kaikki tutkimukset eivät tue tätä olettamusta. Ranskalaisessa tutkimuksessa suuria määriä haaraketjuisia aminohappoja nauttineet painijat pudottivat kehonpainoaan ja alensivat rasvaprosenttiaan ilman suorituskyvyn heikentymistä. Erityisesti vyötärön seudun rasva väheni huomattavasti kontrolliryhmään verrattuna. On myös raportoitu, että harjoituk­sen aikana nau­titut haaraketjuiset aminohapot (7.5-12 g) vähentävät lihas­ten kataboliaa.. Uimareilla tehty koe osoitti, että BCAA-lisää saanut ryhmä lisäsi lihasmas­saansa ja vähensi kehon rasvaa enemmän kuin vertailu­ryhmä. BCAA:sta saattaakin olla hyötyä painoluok­kalajeissa, joissa usein joudutaan harjoittele­maan vajailla energiava­rastoilla, mikä edistää lihasproteiinin hajoamista.

Eräissä tutkimuksissa BCAA on lisännyt jossain määrin testosteronin eritystä. BCAA stimuloivat myös insuliinin eritystä ja auttaa lihaksia täydentämään glykogeenivarastojaan. lihaksiin. Löytyy myös tutkimus, jossa BCAA:n (erityisesti leusiinin) on todettu vaikuttavan kohottavasti kasvuhormonitasoihin

Ei kommentteja: