Hae tästä blogista

lauantai 30. elokuuta 2008

Tohtori Sundqvistilla on asiaa - Osa III

Glutamiini – hyvin tärkeä aminohappo

Christer Sundqvist, FT


Glutamiini on ei-välttämätön aminohappo, joka syntetisoi­daan glutamaatista (glutamiinihapon anioninen muoto), ja se on keskeisessä asemassa harjoituksen lihassoluissa aiheut­ta­mien mikrovaurioiden korjaamisessa. Glutamiini on runsain vapaa aminohappo lihaksessa, kattaen yli 50 % va­paista aminohapoista. Se vauhdittaa sekä vaurioi­tuneiden solunosien poistamista että lihaskas­vulle välttä­mätöntä, lihassoluja vahvistavaa prote­iinisyntee­siä erityi­sesti voimailijoilla. Glutamiinilla näyttäisi olevan tärkeä rooli niin maksan kuin lihaksen gly­kogeenin synteesissä [120,580]. Myöskin mak­sassa tapahtu­van glu­koosin uudismuodostuksessa (glu­koneogeneesi) glutamiini on alaniinin ohella tärkeä raaka-aine [1,1740]. Glutamiinin määrä on sitä korkeampi mitä voimak­kaampi on lihaksessa tapahtuva proteiinisynteesi. Koska gluta­miini voi ”kan­taa” kahta typpimolekyyliä, se on myös typ­pijätteiden pää­asiallinen poiskuljettaja. Gluta­miini auttaa näin ylläpitämään positiivista typpitasapainoa, mikä on ehdoton edellytys lihaskasvulle ja kehitykselle.

Harjoittelu kuluttaa glutamiinia ja lisää sen tarvetta. Harjoituksen aikana ja sen jälkeen poistuu suuria määriä alaniinia ja glutamiinia lihaksesta, paljon enemmän kuin mitään muita aminohappoja. Haa­raketjuisten ami­nohap­pojen nopea otto harjoituksen jälkeen tarjoaa raken­nus­materiaalia glutamiinille. Heraproteiini on tässä suh­teessa ylivertainen tuote, sillä se sisältää run­saasti sekä glu­tamiinia että haaraketjuisia aminohappoja. Glutamii­nin imeytymi­sessä on se ongelma, että ne ohutsuolen solut, jotka ottavat talteen ravinnon glutamiinin, tarvitsevat itse suuria määriä glutamiinia toimiakseen.

Voimailijat, jotka normaalin sekaruoan lisäksi nauttivat glutamiinia (5 g) ja haaraketjuisia aminohappoja (3 g) se­koitettuna heraprote­iiniin, saavuttivat tuntuvamman lihas­kasvun ja lihasvoiman kuin ne voimailijat, jotka saivat pelkkää herapro­teiinia. Varsinkin todella kovassa harjoittelussa (ylikuntosyndroo­massa) on todettu, että glutamiinia ei muodostu tarpeeksi lihaksessa. Glutamiini on tärkeä aminohappo immuunijärjestelmälle, joten ei ole mikään ihme, että todella kovaa harjoi­teltaessa saattaa herkästi iskeä flunssa. Ihan kai­kissa tutki­muksissa ei ole kuitenkaan löydetty yhteyttä glutamiinin ja im­muunijärjestelmän välille. Tutkittaessa britti­läisiä huippu-urheilijoita todettiin, että veren gluta­miinitasot olivat huomattavan alhaiset niillä urheilijoilla, jotka kertoi­vat voimakkaan harjoitusrasituksen aiheutta­masta uupu­mustilasta. Glutamiiniannos (>3-6 g/pv) harjoittelun jälkeen nostaa veren glutamiinipitoisuutta ja saattaa siten pienentää sairastumisriskiä. Yhdessä arginiinin kanssa glutamiini lisää T lym­fosyyttejä ja makrofageja veressä eräiden tutkimusten mu­kaan, joskaan glutamiinilisät eivät aina ole kor­janneet tilannetta urheilijalla. Itse asiassa jotkut tutkimukset ovat tuottaneet pettymyksiä glu­tamiinilisän immuunijärjestelmää tukevassa roolissa.

Elimistö pyrkii poistamaan glutamiinin puutetilan mahdolli­simman nopeasti ja tehokkaasti aloittamalla glutamiinin tuotannon, jota varten se purkaa lihasten proteiinia. Vaikka tämä tuotanto on tehokasta, se ei läheskään aina riitä. Kovaa harjoitusta voi seurata jopa useita päiviä kestävä glutamiinin vajaustila. Maratoonareilla on veren glutamiinipitoisuus laskenut 20 % tunti suorituksen jälkeen ja kestää jopa 16 tuntia en­nen kuin glutamiinipitoisuus on palautunut suoritusta edeltävälle tasolle. Eräässä tutkimuksessa koeihenkilöt polkivat kunto­pyörällä 90 minuuttia 70-140 % intensiteetillä tavoitteenaan koko­naan tyhjentää lihaksen glykogeenivarastot. Harjoi­tuksen jälkeen annettiin glykogeeniliuosta suoraan suoneen joko glutamiinin, alaniini-glysiini tai suola liuoksen kanssa. Lihaksen glykogeenipitoisuus mitattiin 2 tuntia harjoituksen jälkeen. Glutamiinia saaneilla koehenkilöillä glykogeenin määrä lihaksissa oli suurempi. Yksittäisessä tutkimuk­sessa on todettu, että jo 2 g glutamiiniannos kohottaa kas­vuhormonitasoja. Tämä on mielenkiintoista, sillä kasvuhormoni tunnetusti vaikuttaa edullisesti kehon koostumukseen. Kannattaa kuitenkin suhtautua kriittisesti liian ylistäviin mainoslauseisiin glutamiinin tehosta

Ei kommentteja: